LOKO Rental

Veel gestelde vragen

Er verandert weinig aan de werking van de uitleendienst. Je komt nog steeds naar het uitleendienst-kantoor van LOKO, waar je het contract ondertekent. De gereserveerde materialen zullen op voorhand klaargezet worden. Wel vragen we om rekening te houden met volgende maatregelen:

 • Mondmasker dragen = verplicht zodra je het gebouw betreedt
 • Ontsmet/was je handen regelmatig en zeker bij het betreden van het gebouw
 • Probeer op ieder moment minstens 1,5 meter afstand te bewaren indien mogelijk
 • Er is maximum 1 persoon toegelaten in het uitleendienst-kantoor voor het ondertekenen van het contract
 • Breng bij voorkeur je eigen balpen mee voor het ondertekenen van het contract
 • Zorg er bij het terugbrengen van materiaal voor dat alles op voorhand grondig gedesinfecteerd is
Bedankt om deze maatregelen na te leven! Little changes to the operation of the rental service. You still come to the rental service office of LOKO, where you sign the contract. The reserved materials will be prepared in advance. However, we do ask you to take the following measures into account:
 • Wearing a mask = mandatory as soon as you enter the building
 • Disinfect/wash your hands regularly and especially when entering the building
 • Try to keep a distance of at least 1.5 meters at all times if possible
 • Maximum 1 person is allowed in the rental service-office to sign the contract
 • If possible, please bring your own pen for signing the contract
 • When returning materials, please make sure that everything has been thoroughly disinfected in advance
Thank you for respecting these rules!

De LOKO uitleendienst probeert zoveel mogelijk cashloos te werken en prefereert dus dat de waarborg overgeschreven wordt. Cash waarborgen worden echter wel nog aanvaard.

 • Waarborg via overschrijving betalen? Stort het gepaste bedrag (max. 500 euro) op naam van DIDO VZW met rekeningnummer BE22 0011 4801 9147 met vermelding "Waarborg [Kring/Vereniging] uitleendienst LOKO [CENTRAAL of SPORT] [Datum reservatie]". Neem een digitaal of uitgeprint bewijs van overschrijving mee bij ophaling van het materiaal.
 • Waarborg toch cash betalen? Neem het gepaste bedrag mee (max. 500 euro).
LOKO's Rental Service tries to be as cashless as possible, so preferably the deposit is paid by bank transfer. However, deposits in cash are still allowed.
 • Pay the deposit by bank transfer? Transfer the correct amount of money (max. 500 euros) to DIDO VZW with account number BE22 0011 4801 9147 with notice "Deposit [Name of organisation] Rental Service LOKO [CENTRAL or SPORT] [Date of reservation]". Bring a digital or printed piece of proof when picking up the materials.
 • Pay the deposit in cash? Bring the correct amount of money (max. 500 euros) with you.

In dit geval is het materiaal niet meer beschikbaar op het gewenste moment. Kies een ander moment of neem contact op met loko@loko.be, 016/22 31 09 In this case, the material is no longer available at the desired moment. Choose another moment or contact loko@loko.be, 016/22 31 09.

De uitleendiensten van sport en centraal werken apart van elkaar. Leen je materiaal uit bij beide uitleendiensten? Dan moet je twee keer waarborg meenemen. The rental services for LOKO Sport and LOKO Central operate separately. Do you borrow material from both rental services? Then you have to bring two separate deposits.

Naast ons gebouw in de Minderbroedersstraat is een parking. Je mag hier NIET parkeren, maar het is WEL toegestaan om te laden en te lossen. Probeer in dat geval geen andere wagens te blokkeren. De groene poort is waarschijnlijk slechts halfopen: je mag deze zelf volledig openduwen zodat je met je wagen op de parking kunt rijden. Duw na het ophalen of terugbrengen van de goederen de poort ook terug tot halverwege toe. There is a parking lot right next to our building in Minderbroedersstraat. However, it is NOT allowed to park here, but you MAY load and unload. In that case: try not to block other cars. The green gate will probably only be opened halfway: you can open it all the way so you are able to drive onto the parking lot with your car. Please don't forget to close the gate halfway again after picking up or returning materials.

Breng je uitgeleende materialen te laat terug, dan wordt er (een deel van de) waarborg ingehouden. We houden 5 euro per uitgeleend goed per dag te laat in. Bijvoorbeeld: Breng je vijf cantuskannen een dag te laat terug? Dan wordt er 25 euro waarborg ingehouden. Er wordt nooit meer geld dan de volledige waarborg ingehouden omwille van te laat terugbrengen. Weet je op voorhand dat je te laat zult zijn? Laat dan iets weten per mail aan loko@loko.be of door te bellen naar 0476 30 38 47, zo kan de vereniging of kring die materialen na jou uitleent, tijdig verwittigd worden.
OPGELET: Het terugbreng-uur niet respecteren is ook te laat. Andere kringen en verenigingen kunnen materiaal opnieuw reserveren vanaf het terugbreng-uur dat jij oorspronkelijk aangaf. Als je te laat bent om de materialen terug te brengen en de volgende kring of vereniging is al bij ons om ze op te halen, dan is dat erg vervelend. If you return loaned materials too late, (part of the) deposit will be held. The rule is that we hold back 5 euros per loan per day late. For example: Are you returning five cantus pitchers a day late? Then a 25 euro deposit will be deducted. No more money than the full deposit will be withheld for late returns. Do you know in advance that you will be late? Let us know by email to loko@loko.be or by calling 0476 30 38 47, so the student organisation that lends materials after you can be notified in time.
ATTENTION: Not respecting the return-hour is also being too late. Other student organisations can reserve materials from the return-hour that you originally filled in on. It is very annoying when you are too late to return the loaned materials and another student organisation is already at LOKO to pick things up.

Er wordt (al dan niet gedeeltelijk) waarborg ingehouden in de volgende gevallen:

 • Uitgeleende materialen worden te laat teruggebracht
 • Uitgeleende materialen worden vies teruggebracht
 • Uitgeleende materialen worden stuk teruggebracht
 • Uitgeleende materialen worden onvolledig teruggebracht
 • Uitgeleende materialen worden niet teruggebracht (ongeacht of ze kwijt geraakt zijn, gestolen zijn...)
De ingehouden waarborg is afhankelijk van de toegebrachte schade of de kosten die LOKO moet uitbesteden aan het schoonmaken of repareren ervan. Bij te laat terugbrengen geldt de regel dat er vijf euro per uitgeleend goed per dag ingehouden wordt. Er wordt nooit meer waarborg ingetrokken dan wat de waarborg van een uitgeleend goed bedroeg. Enkel in het geval dat er voor meer dan 500 euro waarborg uitgeleend is EN de schade of een van andere bovenstaande gevallen zorgt ervoor dat de kosten oplopen tot meer dan 500 euro, dan wordt er een factuur opgesteld dat door de ontlener betaald dient te worden om de gemaakte kosten te dekken. Deposit is (partly) held back in the following cases:
 • Loaned materials are returned too late
 • Loaned materials are returned dirty
 • Loaned materials are returned damaged
 • Loaned materials are returned incomplete
 • Loaned materials are not returned (it doesn't matter if they got lost, stolen...)
The amount of deposit that is held depends on the damage caused or the costs that LOKO has to spend in order to clean or repair it. In the event of returning loaned materials too late, the rule is that we hold back five euros per loan per day. No more money than the full deposit will be withheld. Only in case that the deposit of loaned materials was more than 500 euros AND the damage or one of the other cases above causes the costs to exceed 500 euros, then an invoice will be drawn up that must be paid by the borrower to cover the costs.

Als er voor meer dan 500 euro waarborg aan goederen uitgeleend werd, en er is voor meer dan 500 euro schade of de goederen worden te laat, vuil, onvolledig of niet teruggebracht, dan wordt er een factuur opgesteld dat door de ontlener betaald dient te worden om de kosten te dekken. In the case that the deposit of the loaned materials was over 500 euros and the damage exceeds that amount or the loaned materials are returned too late, dirty, incomplete or are not returned at all, then an invoice is drawn up that must be paid by the borrower to cover the costs.